Vergadering

Gemeenteraad 4 februari 2020

Raadzaal
20.00 uur
1
Nr. Onderwerp
00 Opening en trekken van het lot
01 Vaststellen agenda
Stukken
02 Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 10 december 2019
Stukken
02 A Concept besluitenlijst raadsvergdering 10 december 2019 (pdf 73 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
03 A Concept besluitenlijst commissie Burgers 13-01-2020 (pdf 84 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 14-01-2020 (pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04 Notitie Gebundelde Uitkering 2019 Senzer
Stukken
05 Stand van zaken sociaal domein eind 2019
Stukken
06 Bestuursopdracht Ambitieonderzoek Museum
Stukken
07 Aankoop van het pluimveebedrijf aan de Antoniusstraat 24 te Heusden
Stukken
08 Beleidsnotitie arbeidsmigranten 2020
Stukken
09 Vaststelling bestemmingsplan "Asten parapluplan Wonen 2019"
Stukken
09 C Regels Parapluplan Wonen 2019 (pdf 75 kb Bijlagen)
09 D Verbeelding (pdf 1348 kb Bijlagen)
10 Vaststelling bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2019-2"
Stukken
10 B Toelichting (pdf 1203 kb Bijlagen)
10 H Nota van zienswijzen (pdf 61 kb Bijlagen)
10 I Regels Verzamelplan 2019-2 (pdf 353 kb Bijlagen)
10 J Bijlagen bij de regels (pdf 22558 kb Bijlagen)
10 K Verbeeldingen (pdf 3766 kb Bijlagen)
11 Schriftelijke vragen aan het college op grond van artikel 39 Reglement van Orde
Stukken
12 Sluiting