Vergadering

Gemeenteraad 4 februari 2020

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 10 december 2019
Stukken
02 A Concept besluitenlijst raadsvergdering 10 december 2019(pdf 73 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
03 A Concept besluitenlijst commissie Burgers 13-01-2020(pdf 84 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 14-01-2020(pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04Notitie Gebundelde Uitkering 2019 Senzer
Stukken
05Stand van zaken sociaal domein eind 2019
Stukken
06Bestuursopdracht Ambitieonderzoek Museum
Stukken
07Aankoop van het pluimveebedrijf aan de Antoniusstraat 24 te Heusden
Stukken
08Beleidsnotitie arbeidsmigranten 2020
Stukken
09Vaststelling bestemmingsplan "Asten parapluplan Wonen 2019"
Stukken
09 D Verbeelding(pdf 1348 kb Bijlagen)
10Vaststelling bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2019-2"
Stukken
10 B Toelichting(pdf 1203 kb Bijlagen)
10 H Nota van zienswijzen(pdf 61 kb Bijlagen)
10 I Regels Verzamelplan 2019-2(pdf 353 kb Bijlagen)
10 J Bijlagen bij de regels(pdf 22558 kb Bijlagen)
10 K Verbeeldingen(pdf 3766 kb Bijlagen)
11Schriftelijke vragen aan het college op grond van artikel 39 Reglement van Orde
Stukken
12Sluiting