Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 28 november 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober 2019
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Presentatie Organisatieontwikkeling en Vitale Democratie (informerend)
Stukken
05Vaststellen belastingverordeningen 2020 (adviserend)
Stukken
06Liquiditeitenplanning 2019-2023 (informerend)
Stukken
07Ontwerpbeleidsplan conform artikel 14 Wet Veiligheidsregio's (informerend)
Stukken
08Concept werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven (adviserend)
Stukken
08 d Concept-Werkprogramma 2020(pdf 356 kb Bijlagen)
09Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
10Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
10 c Lijst van Toezeggingen(pdf 100 kb Bijlagen)
11Rondvraag en sluiting