Vergadering

Raadscommissie Burgers 13 januari 2020

Raadzaal
20.00 uur
1
Nr. Onderwerp
00 Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening en Vaststellen agenda (mp3 621 kb Geluidsbestanden)
01 Vaststellen agenda
Stukken
02 Besluitenlijst van de vergadering van 25 november 2019
Stukken
02 Concept besluitenlijst commissie Burgers 25-11-2019 (pdf 62 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 Ingekomen stukken gericht aan de raad
Stukken
Geluidsfragment Ingekomen stukken (mp3 2604 kb Geluidsbestanden)
04 Notitie Gebundelde Uitkering 2019 Senzer
Stukken
05 Stand van zaken sociaal domein eind 2019
Stukken
05 b Benchmark Q3 2019 (pdf 1345 kb Bijlagen)
06 Bestuursopdracht Ambitieonderzoek Museum
Stukken
07 Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
Geluidsfragment Informatief overleg Fracties (mp3 1654 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Informatief overleg Reactie ph (mp3 2221 kb Geluidsbestanden)
08 Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
a. Lijst van toezeggingen (pdf 60 kb Bijlagen)
b. Dynamische Termijnkaldender (pdf 60 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming (mp3 86 kb Geluidsbestanden)
( 0 kb )
09 Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag Fracties (mp3 2121 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag reactie ph en Sluiting (mp3 950 kb Geluidsbestanden)