Vergadering

Raadscommissie AZC 18 februari 2009

20:00

Attentie: de vergadering is deze keer op woensdag i.p.v. gebruikelijke donderdag

Nr. Onderwerp
1

Vaststellen agenda

2

Verslag van de vergadering van 15 januari 2009

Stukken
3

Ingekomen stukken, gericht aan de raad.

Voor kennisgeving aannemen:

 • Brief d.d. 31 december 2008 van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te Den Haag, betreffende wijziging van de kilometer-vergoeding voor woon-werkverkeer en wijziging vergoeding voor dienstreizen voor burgemeesters;
 • Brief d.d. 12 januari 2009 van LOGA te Den Haag, betreffende leeftijdsbewust personeelsbeleid en handreiking leeftijds- en diensttijdvakantiedagen;
 • Brief d.d. 16 januari 2009 van LOGA te Den Haag, betreffende FLO-overgangsrecht: Nieuwe ronde aanleveren werkgevers- en werknemersgegevens;
 • Brief  d.d. 21 januari 2009, Ministerie BZK inzake uitvoeringsvraagstukken Appa;
 • Brief d.d. 22 januari 2009, Provincie Noord-Brabant, inzake proef inancieel toezicht op gemeenten;

In handen van B en W ter afdoening:

 • Brief d.d. 15 januari 2009 van gemeente Gemert-Bakel te Gemert, betreffende motie raad Gemert-Bakel inzake Veiligheidsregio en projectplan "Een Brandweer"?;
 • Brief d.d. 19 januari 2009 van VNG te Den Haag, betreffende integriteit.
 • Brief d.d. 21 januari 2009, Tibet Support Groep inzake Vlagvoering.

In handen van B en W ter voorbereiding:

 • Brief d.d. 22 januari 2009, Ambassadeursnetwerk vrouwen, inzake vrouwen in de politiekin Brabant;
4

Organisatieontwikkeling/Dienstverlening (informerend) (incl. presentatie)

Stukken
5

Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2009 gemeente Asten (informatief)

Stukken
6

Verbetering en vereenvoudiging P en C Cyclus, afronding fase 1 en beslisdocument voor vervolg

Stukken
Voorstel; (pdf 72 kb )
Bestuursopdracht. (pdf 133 kb )
7

Wijziging brandbeveiligingsverordening

Stukken
Voorstel; (pdf 68 kb )
Besluit; (pdf 71 kb )
Toelichting. (pdf 52 kb )
8

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:

 

 • Informatie deposito Landsbanki;
 • SRE- aangelegenheden.
9

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken
Berap griffie 2008; (pdf 105 kb )
10

Rondvraag