Vergadering

Raadscommissie Ruimte 26 maart 2013

Raadzaal Gemeentehuis, Koningsplein 3, Asten
20:00 uur
Nr.Onderwerp
1Vaststellen agenda.
2Verslag van de vergadering d.d. 19 februari 2013.
Stukken
3Ingekomen stukken, gericht aan de raad: = voor kennisgeving aannemen:
  • a. Brief d.d. 19 februari 2013, Provincie Noord-Brabant te Den Bosch: Huisvesting Statushouders;
  • b. Brief d.d. 1 maart 2013, W.G. Fijten, Hemonystraat 3 en H.J. van de Loo, Vlinkert 61: Ontwerp omgevingsvergunning Slobeendweg 5;
  • c. Brief d.d. 4 maart 2013, Info Detailhandel Nederland: nationale parkeertest 2013;
= ter voorbereiding in handen van het college:
  • d. Brief d.d. 1 februari 2013, Provincie Noord-Brabant te Den Bosch: Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ''Ommel Deurneseweg 24''.
4Presentatie Provincie betreffende Brainport Oost/Noordoost corridor.
Stukken
5Melkrundveehouderij Pijlstaartweg 5 (ter advisering).
Stukken
6Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 (ter advisering).
Stukken
7Fietsvoorziening Meijelseweg (ter advisering).
Stukken
8Voorontwerpbestemmingsplan manege Prins Willem-Alexander (wensen en bedenkingen). 
Stukken
9Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten:
  • a. Leegstand centrum;
  • b. SRE-aangelegenheden.
10Stukken ter kennisneming aan de commissie:
  • a. Memo mogelijkheid van een verharding t.b.v. parkeren nabij De Vlinkert (toezegging 27-11-2012);
  • b. Herinrichting Molenplein (toezegging 19-02-2013);
  • c. Memo inzake rijksmonumentaal graf (toezegging 30-05-2012);
  • d. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender.
Stukken
11Rondvraag.