Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken en Control 17 januari 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda (pdf 58 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 22 november 2018

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Aanvraag uitkering suppletiefonds explosieven (adviserend)

Stukken
05

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Asten 2019-2022 (adviserend)

Stukken
b. Kadernota IVB 2019 -2022 (pdf 612 kb Bijlagen)
d. Veiligheidsmonitor Asten 2017 (pdf 498 kb Bijlagen)
06

Innovatiehuis DE Peel (presentatie)

07

Speerpunten Communicatiebeleid 2018 - 2022 (opiniërend)

Stukken
b. Speerpunten communicatiebeleid (pdf 43 kb Bijlagen)
08

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente Asten 2019 (adviserend)

Stukken
09

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a.s. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeeten, Veiligheidsregio, ODZOB, BSOB)

10

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
a. Toezeggingen voor commissies januari 2019.docx (pdf 69 kb Besluitenlijsten en verslagen)
11

Rondvraag en sluiting