Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 14 februari 2019

raadzaal
20:00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda (mp3 198 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen Agenda

Stukken
agenda commissie AZC 14-02-2019 (pdf 58 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 17 januari 2019

Stukken
concept besluitenlijst commissie AZC 17-01-2019 (pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Stukken
04

Programmaopdrachten Toekomstagenda Asten 2030, i.c. Programma Centrumontwikkeling (Adviserend),

Stukken
b Programmaopdracht Vitale Kernen (pdf 71 kb Bijlagen)
05

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven (Adviserend)

Stukken
c Aanbieding Werkprogramma 2019 (pdf 1796 kb Bijlagen)
d Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (pdf 2158 kb Bijlagen)
e Werkprogramma 2019 (pdf 7501 kb Bijlagen)
06

Jaarstukken 2018 gemeente Asten (Informerend)

Stukken
07

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB)

Stukken
08

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
a Memo subsidie Free Wifi (pdf 63 kb Bijlagen)
09

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment rondvraag en afsluiting (mp3 485 kb Geluidsbestanden)