Vergadering

Raadscommissie Burgers 11 februari 2019

raadzaal
20:00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening (mp3 398 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda (pdf 60 kb Agenda)
Geluidsfragment Vaststellen Agenda (mp3 231 kb Geluidsbestanden)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 19-11-2019

Stukken
Besluitenlijst van de vergadering van 19 november 2018 (pdf 62 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Stukken
04

Kaderbrief 2020 Senzer met presentatie (Adviserend)

Stukken
a Commissievoorstel Kaderbrief 2020 Senzer (pdf 100 kb Commissievoorstel)
b Kadernota 2020 (pdf 73 kb Bijlagen)
05

Advies GGD Kadernota 2020 (Adviserend)

Stukken
a commissievoorstel GGD Kadernota 2020 (pdf 116 kb Commissievoorstel)
b GGD Kadernota 2020 (pdf 434 kb Bijlagen)
c Brief GGD reactie kadernota 2020 (pdf 31 kb Bijlagen)
06

Programmaopdrachten Toekomstagenda Asten 2030, i.c. Programma Vitale Kernen (Adviserend)

Stukken
b Programmaopdracht Vitale Kernen (pdf 71 kb Bijlagen)
07

Stand van zaken sociaal domein eind 2018 (Adviserend)

Stukken
08

Reactie college op Rekenkameronderzoek 'Grip op sociaal domein

gemeente Asten' (Adviserend)

Stukken
a Reactie onderzoek Grip op sociaal Domein.docx (pdf 174 kb Commissievoorstel)
09

Kadernota 2020 Peelgemeenten (Adviserend)

Stukken
a Commissievoorstel Kadernota 2020 Peelgemeenten (pdf 93 kb Commissievoorstel)
b Kadernota 2020 Peelgemeenten (pdf 375 kb Bijlagen)
c Standpunt mbt Kadernota 2020 GR Peelgemeenten (pdf 30 kb Besluitenlijsten en verslagen)
10

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (GGD, Peelgemeenten, Senzer)

Stukken
Geluidsfragment Inspreker Dhr. Staudt inzake SHP (mp3 1031 kb Geluidsbestanden)
11

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken
12

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting (mp3 133 kb Geluidsbestanden)