Vergadering

Raadscommissie Ruimte 12 februari 2019

raadzaal
20:00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda (mp3 408 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
02

Besluitenlijst van de vergadering van 15 januari 2019

Stukken
Concept Besluitenlijst commissie Ruimte 15-01-2019 (pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken gericht aan de raad

Stukken
Geluidsfragment ingekomen stukken (mp3 2725 kb Geluidsbestanden)
04

Programmaopdrachten Toekomstagenda Asten 2030, i.c. Programma’s Transformatie buitengebied, Klimaatbestendig en Energieneutraal, Transitie Omgevingswet (Adviserend)

Stukken
b Programmaopdracht Vitale Kernen (pdf 71 kb Bijlagen)
05

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB)

Stukken
06

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
Geluidsfragment Stukken ter kennisneming (mp3 3583 kb Geluidsbestanden)
07

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting (mp3 7502 kb Geluidsbestanden)