Vergadering

Gemeenteraad 26 februari 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening en trekken van het lot

Stukken
01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda Raad 26-02-2019 (pdf 88 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 januari 2019

Stukken
Concept besluitenlijst raadsvergadering 29-01-2019 (pdf 70 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
A Concept besluitenlijst commissie Burgers 11-02-2019 (pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 12-02-2019 (pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04

Informatie groot burgerinitiatie Vorstermansplein met presentatie

Stukken
b Memo dorpsoverleg aan de raad (pdf 51 kb Bijlagen)
05

Kaderbrief 2020 Senzer

Stukken
a Raadsvoorstel Kaderbrief 2020 Senzer (pdf 97 kb Raadsvoorstel)
b Kaderbrief Senzer 2020 (pdf 73 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Kaderbrief 2020 Senzer (mp3 221 kb Geluidsbestanden)
Raadsbesluit Kaderbrief 2020 Senzer (pdf 6727 kb Raadsbesluit)
06

Advies GGD Kadernota 2020

Stukken
a Raadsvoorstel GGD Kadernota 2020 (pdf 116 kb Raadsvoorstel)
b GGD Kadernota 2020 (pdf 434 kb Bijlagen)
c Brief GGD reactie kadernota 2020 (pdf 31 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Advies GGD Kadernota 2020 (mp3 187 kb Geluidsbestanden)
Raadsbesluit GGD Kadernota 2020 (pdf 11645 kb Raadsbesluit)
07

Programmaopdrachten Toekomstagenda Asten 2030

Stukken
b Programmaopdracht Vitale Kernen (pdf 71 kb Bijlagen)
08

Stand van zaken Sociaal Domein eind 2018

Stukken
09

Reactie college op Rekenkameronderzoek "Grip op sociaal domein gemeente Asten"

Stukken
10

Kadernota 2020 Peelgemeenten

Stukken
b Kadernota 2020 Peelgemeenten (pdf 375 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Kadernota 2020 Peelgemeenten (mp3 177 kb Geluidsbestanden)
Raadsbesluit Kadernota 2020 Peelgemeenten (pdf 4182 kb Raadsbesluit)
11

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven

Stukken
c Aanbieding Werkprogramma 2019 (pdf 1796 kb Bijlagen)
d Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 (pdf 2158 kb Bijlagen)
e Werkprogramma 2019 (pdf 7501 kb Bijlagen)
12

Initiatiefvoorstel Pilot verruiming openingstijden natte horeca

Stukken
13

Sluiting

Stukken
Geluidsfragment sluiting (mp3 106 kb Geluidsbestanden)