Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 28 maart 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 14 februari 2019
Stukken
concept besluitenlijst commissie AZC 14-02-2019(pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Stukken
04Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting (Adviserend)
Stukken
b Raadsbesluit Wijziging APV(pdf 78 kb Bijlagen)
d Bijbehorende toelichting(pdf 418 kb Bijlagen)
05Kadernota 2020 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) (Adviserend)
Stukken
b Kadernota 2020(pdf 366 kb Bijlagen)
c Reactie Kadernota 2020(pdf 29 kb Bijlagen)
06Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) (Adviserend)
Stukken
c Uitgaande brief kadernota(pdf 44 kb Bijlagen)
07Plan van Aanpak cultuuromslag Toekomstagenda 2030 Bouwsteen raad (Adviserend)
Stukken
c Bijlage Quickscan bij PVA(pdf 641 kb Bijlagen)
08Informatief overleg met de bestuurder over de lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen; (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB)
Stukken
09Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
10Rondvraag en sluiting
Stukken