Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 28 maart 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda (mp3 414 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
Agenda commissie AZC 28-03-2019 (pdf 70 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 14 februari 2019

Stukken
concept besluitenlijst commissie AZC 14-02-2019 (pdf 58 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:

Stukken
04

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 inclusief bijbehorende toelichting (Adviserend)

Stukken
b Raadsbesluit Wijziging APV (pdf 78 kb Bijlagen)
d Bijbehorende toelichting (pdf 418 kb Bijlagen)
05

Kadernota 2020 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) (Adviserend)

Stukken
b Kadernota 2020 (pdf 366 kb Bijlagen)
c Reactie Kadernota 2020 (pdf 29 kb Bijlagen)
06

Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) (Adviserend)

Stukken
c Uitgaande brief kadernota (pdf 44 kb Bijlagen)
07

Plan van Aanpak cultuuromslag Toekomstagenda 2030 Bouwsteen raad (Adviserend)

Stukken
c Bijlage Quickscan bij PVA (pdf 641 kb Bijlagen)
08

Informatief overleg met de bestuurder over de lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen; (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB)

Stukken
09

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken
10

Rondvraag en sluiting

Stukken