Vergadering

Raadscommissie Burgers 25 maart 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 11 februari 2019
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Burgers 11-02-2019(pdf 63 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Uitvoeringsprogramma sociaal domein 2019 (Opiniërend)
Stukken
05Locatie- en scenariokeuze (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis Asten (Adviserend)
Stukken
A Commissievoorstel locatie- en scenariokeuze(pdf 281 kb Commissievoorstel)
D Bijlage 2b Fusieovereenkomst(pdf 252 kb Bijlagen)
06Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen (GGD, Peelgemeenten, Senzer)
Stukken
07Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
08Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment rondvraag en sluiting(mp3 162 kb Geluidsbestanden)