Vergadering

Gemeenteraad 16 april 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 februari 2019 en Themabijeenkomst van 27 maart 2019
Stukken
A Concept besluitenlijst Raad 26-02-2019(pdf 57 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
A Concept besluitenlijst commissie Burgers 25-03-2019(pdf 57 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 26-03-2019(pdf 66 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04Locatie- en scenariokeuze (ver)nieuw(d) gemeenschapshuis Asten
Stukken
D Bijlage 2b Fusieovereenkomst(pdf 252 kb Bijlagen)
05Herstelbesluit Achtermijterbaan 1
Stukken
06Delegatiebesluit aanmeldingsnotitie m.e.r.
Stukken
07Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 (inclusief bijbehorende toelichting)
Stukken
08Kadernota 2020 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
Stukken
B Kadernota 2020(pdf 366 kb Bijlagen)
C Reactie Kadernota 2020(pdf 29 kb Bijlagen)
Raadsbesluit Kadernota 2020 BSOB(pdf 3450 kb Raadsbesluit)
09Kadernota Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 2020
Stukken
C Uitgaande brief kadernota(pdf 44 kb Bijlagen)
10Plan van aanpak cultuuromslag Toekomstagenda 2030 bouwsteen Raad
Stukken
11Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 51 kb Geluidsbestanden)