Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 9 mei 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

01

Vaststellen agenda

Stukken
agenda (pdf 55 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 28 maart 2019

Stukken
concept besluitenlijst commissie AZC 28-03-2019 (pdf 60 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Presentatie Veiligheidscijfers politie (Informerend)

05

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB)

06

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

07

Rondvraag en sluiting