Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 9 mei 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
agenda(pdf 55 kb Agenda)
02Besluitenlijst van de vergadering van 28 maart 2019
Stukken
concept besluitenlijst commissie AZC 28-03-2019(pdf 60 kb Besluitenlijsten en verslagen)
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda(mp3 2436 kb Geluidsbestanden)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Presentatie Veiligheidscijfers politie (Informerend)
Stukken
05Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Peelgemeenten, Veiligheidsregio, ODZOB)
Stukken
06Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
a. Lijst van Toezeggingen(pdf 55 kb Bijlagen)
07Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag en sluiting(mp3 108 kb Geluidsbestanden)