Vergadering

Raadscommissie Burgers 6 mei 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

01

Vaststellen agenda

Stukken
02

Besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2019

Stukken
Concept besluitenlijst commissie Burgers 25-03-2019 (pdf 57 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Concept Programma begroting 2020 en 2e begrotingswijziging 2019 GGD Brabant Zuid Oost (adviserend)

Stukken
b Concept Programma begroting (pdf 1080 kb Bijlagen)
e 2e Begrotingswijziging 2019 (pdf 228 kb Bijlagen)
f Kadernota GGD 2020 (pdf 504 kb Bijlagen)
05

Conceptondernemingsplan Senzer (adviserend) wordt nagezonden

06

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.,a. verbonden partijen: (GGD, Peelgemeenten, Senzer)

07

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken
08

Rondvraag en sluiting