Vergadering

Raadscommissie Ruimte 7 mei 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening (mp3 777 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Inspreker (mp3 7055 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
agenda (pdf 58 kb Agenda)
Geluidsfragment Vaststellen agenda (mp3 97 kb Geluidsbestanden)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 26 maart 2019

Stukken
Concept besluitenlijst commissie Ruimte 26-03-2019 (pdf 65 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Beleidsplan Licht in de openbare ruimte (Opiniërend) met presentatie

Stukken
05

Vaststellen nota bomenbeleid module beschermwaardige bomen en lijst lupdate 2019 (Adviserend)

Stukken
06

Uitgangspunten Omgevingsvisie Asten (Opiniërend)

Stukken
07

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ODZOB (adviserend)

Stukken
e Concernplan ODZOB 2019-2022 (pdf 795 kb Bijlagen)
08

Informatief overleg met bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB)

Stukken
09

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken
b Lijst van Toezeggingen (pdf 55 kb Bijlagen)
bb Dynamische Termijnkalender 2019-I (pdf 127 kb Bijlagen)
10

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties (mp3 1601 kb Geluidsbestanden)