Vergadering

Raadscommissie Ruimte 7 mei 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

01

Vaststellen agenda

Stukken
agenda (pdf 58 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de vergadering van 26 maart 2019

Stukken
Concept besluitenlijst commissie Ruimte 26-03-2019 (pdf 65 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Beleidsplan Licht in de openbare ruimte (Opiniërend) met presentatie

Stukken
05

Vaststellen nota bomenbeleid module beschermwaardige bomen en lijst lupdate 2019 (Adviserend)

Stukken
06

Uitgangspunten Omgevingsvisie Asten (Opiniërend)

Stukken
07

Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ODZOB (adviserend)

Stukken
e Concernplan ODZOB 2019-2022 (pdf 795 kb Bijlagen)
08

Informatief overleg met bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB)

09

Stukken ter kennisneming aan de commissie:

Stukken
10

Rondvraag en sluiting