Vergadering

Raadscommissie Ruimte 7 mei 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
Geluidsfragment Opening(mp3 777 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Inspreker(mp3 7055 kb Geluidsbestanden)
01Vaststellen agenda
Stukken
agenda(pdf 58 kb Agenda)
Geluidsfragment Vaststellen agenda(mp3 97 kb Geluidsbestanden)
02Besluitenlijst van de vergadering van 26 maart 2019
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Ruimte 26-03-2019(pdf 65 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Beleidsplan Licht in de openbare ruimte (Opiniërend) met presentatie
Stukken
05Vaststellen nota bomenbeleid module beschermwaardige bomen en lijst lupdate 2019 (Adviserend)
Stukken
06Uitgangspunten Omgevingsvisie Asten (Opiniërend)
Stukken
07Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 ODZOB (adviserend)
Stukken
e Concernplan ODZOB 2019-2022(pdf 795 kb Bijlagen)
08Informatief overleg met bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten, o.a. verbonden partijen: (Blink, ODZOB)
Stukken
09Stukken ter kennisneming aan de commissie:
Stukken
b Lijst van Toezeggingen(pdf 55 kb Bijlagen)
10Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 1601 kb Geluidsbestanden)