Vergadering

Gemeenteraad 21 mei 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de openbare vergadering van 16 april 2019
Stukken
Besluitenlijst Raadsvergdering 16-04-2019(pdf 57 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
A Concept besluitenlijst commissie Burgers 06-05-2019(pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 07-05-2019(pdf 89 kb Besluitenlijsten en verslagen)
C Concept besluitenlijst commissie AZC 09-05-2019(pdf 78 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04Concept Programmabegroting 2020 en 2e begrotingswijziging 2019 GGD Brabant Zuid-Oost
Stukken
b Concept Programma begroting(pdf 1080 kb Bijlagen)
e 2e Begrotingswijziging 2019(pdf 228 kb Bijlagen)
f Kadernota GGD 2020(pdf 504 kb Bijlagen)
05Zienswijze 1e concept Ondernemingsplan 2020 Senzer
Stukken
b Concept ondernemersplan(pdf 31095 kb Bijlagen)
06Vaststellen nota bomenbeleid module beschermwaardige bomen + lijst update 2019
Stukken
07Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023 ODZOB
Stukken
e Concernplan ODZOB 2019-2022(pdf 795 kb Bijlagen)
08Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 124 kb Geluidsbestanden)