Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 13 juni 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening

Stukken
Geluidsfragment Opening en vaststellen agenda (mp3 513 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
02

Besluitenlijst van de vergadering van 9 mei 2019

Stukken
03

Ingekomen stukken, gericht aan de raad

Stukken
04

Concept Jaarstukken 2018 gemeente Asten (adviserend)

Stukken
aa Concept Jaarstukken 2018 (pdf 2151 kb Bijlagen)
05

Vaststellen Verordening Speelautomatenhal Asten 2019 (adviserend)

Stukken
a Commissievoorstel Speelautomathal Asten (pdf 80 kb Commissievoorstel)
c Transponeringstabel (pdf 24 kb Bijlagen)
d Dekra Voorwaarden (pdf 3044 kb Bijlagen)
06

Tussentijdse rapportage voor jaar 2019 (adviserend)

Stukken
b Tussentijdse rapportage (pdf 286 kb Bijlagen)
07

Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2020-2023 (adviserend)

Stukken
b Voorjaarsnota 2019 (pdf 545 kb Bijlagen)
g Specificatie van Onis producten (pdf 107 kb Bijlagen)
08

Rapportage Informatiebeveiliging 2018 (adviserend)

Stukken
d Uittreksel zelfevaluatie BRP (pdf 427 kb Bijlagen)
e Uittreksel zelfevaluatie PNIK (pdf 2714 kb Bijlagen)
f Assurance-rapport (pdf 287 kb Bijlagen)
g Verantwoordingsrapportage BAG 2018 (pdf 13028 kb Bijlagen)
h Verantwoordingsrapportage BGT 2018 (pdf 11413 kb Bijlagen)
i Verantwoordingsrapportage BRO 2018 (pdf 9277 kb Bijlagen)
09

Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (adviserend)

Stukken
a Beoordelen Ontwerpbegroting 2020 VRBZO (pdf 95 kb Commissievoorstel)
b Brief aan VRBZO (pdf 29 kb Bijlagen)
c Ontwerpbegroting 2020 VRBZO (pdf 1403 kb Bijlagen)
10

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Asten 2019 (adviserend)

Stukken
g Uitgaande brief BSOB (pdf 29 kb Bijlagen)
11

Jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (adviserend)

Stukken
b Ontwerpbegroting 2020 (pdf 2488 kb Bijlagen)
c Jaarrekening 2018 (pdf 6458 kb Bijlagen)
d Aanbiedingsbrief (pdf 147 kb Bijlagen)
e 1e begrotingswijziging 2019 (pdf 1297 kb Bijlagen)
12

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Asten 2019 (adviserend)

Stukken
13

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten

Stukken
14

Stukken ter kennisneming aan de commissie

Stukken
15

Rondvraag en sluiting

Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties (mp3 532 kb Geluidsbestanden)
Geluidsfragment Rondvraag reactie ph en sluiting (mp3 233 kb Geluidsbestanden)