Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 13 juni 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 9 mei 2019
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Concept Jaarstukken 2018 gemeente Asten (adviserend)
Stukken
aa Concept Jaarstukken 2018(pdf 2151 kb Bijlagen)
05Vaststellen Verordening Speelautomatenhal Asten 2019 (adviserend)
Stukken
a Commissievoorstel Speelautomathal Asten(pdf 80 kb Commissievoorstel)
c Transponeringstabel(pdf 24 kb Bijlagen)
d Dekra Voorwaarden(pdf 3044 kb Bijlagen)
06Tussentijdse rapportage voor jaar 2019 (adviserend)
Stukken
b Tussentijdse rapportage(pdf 286 kb Bijlagen)
07Voorjaarsnota 2019 / Scenario-ontwikkeling Gezond financieel huishouden 2020-2023 (adviserend)
Stukken
b Voorjaarsnota 2019(pdf 545 kb Bijlagen)
08Rapportage Informatiebeveiliging 2018 (adviserend)
Stukken
d Uittreksel zelfevaluatie BRP(pdf 427 kb Bijlagen)
e Uittreksel zelfevaluatie PNIK(pdf 2714 kb Bijlagen)
f Assurance-rapport(pdf 287 kb Bijlagen)
09Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (adviserend)
Stukken
a Beoordelen Ontwerpbegroting 2020 VRBZO(pdf 95 kb Commissievoorstel)
b Brief aan VRBZO(pdf 29 kb Bijlagen)
c Ontwerpbegroting 2020 VRBZO(pdf 1403 kb Bijlagen)
10Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Asten 2019 (adviserend)
Stukken
g Uitgaande brief BSOB(pdf 29 kb Bijlagen)
11Jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (adviserend)
Stukken
b Ontwerpbegroting 2020(pdf 2488 kb Bijlagen)
c Jaarrekening 2018(pdf 6458 kb Bijlagen)
d Aanbiedingsbrief(pdf 147 kb Bijlagen)
e 1e begrotingswijziging 2019(pdf 1297 kb Bijlagen)
12Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Asten 2019 (adviserend)
Stukken
13Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
Stukken
14Stukken ter kennisneming aan de commissie
Stukken
15Rondvraag en sluiting
Stukken
Geluidsfragment Rondvraag fracties(mp3 532 kb Geluidsbestanden)