Vergadering

Gemeenteraad 25 juni 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening en trekken van het lot

Stukken
Geluidsfragment Opening en Vaststellen agenda (mp3 947 kb Geluidsbestanden)
01

Vaststellen agenda

Stukken
02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 21 mei 2019

Stukken
02 A Concept besluitenlijst Raad 21-05-2019 (pdf 53 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
03 A Concept besluitenlijst commissie Ruimte 11-06-2019 (pdf 66 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 B Concept besluitenlijst commissie Burgers 12-06-2019 (pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 D Toezeggingen gemeenteraad (pdf 74 kb Bijlagen)
04

Informatie groot burgerinitiatief Processiepark Ommel

Stukken
05

Ontwerpbegroting 2020 & Meerjarenraming 2021 - 2023 GR Peelgemeenten

Stukken
06

Aanpassen budget renovatie Jeugdgebouw

Stukken
07

Vaststelling verzamelplan 'Asten Verzamelplan 2019-1'

Stukken
07 N Nota van zienswijzen (pdf 81 kb Bijlagen)
08

Vaststellen startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven

Stukken
08 C Aanbiedingsbrief Startnotitie (pdf 287 kb Bijlagen)
09

Jaarrekening 2018 en concepten (gewijzigde) begroting 2019, begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 GR BLINK

Stukken
09 G Jaarstukken 2018 gewaarmerkt (pdf 4416 kb Bijlagen)
10

Jaarstukken 2018 gemeente Asten

Stukken
10 A RV Jaarstukken 2019 gemeente Asten (pdf 109 kb Raadsvoorstel)
10 AA Jaarstukken (definitief) 2018 (pdf 13865 kb Bijlagen)
Geluidsfragment Jaarstukken 2018 gemeente Asten (mp3 1105 kb Geluidsbestanden)
11

Vaststellen Speelautomatenhal Asten 2019 en intrekken verordening Speelautomatenhallen 2003

Stukken
11 C Transponeringstabel (pdf 24 kb Bijlagen)
11 D Dekra Voorwaarden (pdf 3044 kb Bijlagen)
12

Tussentijdse rapportage voorjaar 2019

Stukken
13

Rapportage Informatiebeveiliging 2018

Stukken
13 D Uittreksel zelfevaluatie BRP (pdf 427 kb Bijlagen)
13 E Uittreksel zelfevaluatie PNIK (pdf 2714 kb Bijlagen)
13 F Assurance-rapport (pdf 287 kb Bijlagen)
13 G Verantwoordingsrapportage BAG 2018 (pdf 13028 kb Bijlagen)
13 H Verantwoordingsrapportage BGT 2018 (pdf 11413 kb Bijlagen)
14

Beoordelen Ontwerpbegroting 2020 VRBZO

Stukken
14 B Brief aan VRBZO (pdf 29 kb Bijlagen)
14 C Ontwerpbegroting 2020 VRBZO (pdf 1403 kb Bijlagen)
15

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Asten 2019

Stukken
15 G Uitgaande brief BSOB (pdf 29 kb Bijlagen)
16

Jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de BSOB

Stukken
16 B Ontwerpbegroting 2020 (pdf 2488 kb Bijlagen)
16 C Jaarrekening 2018 (pdf 6458 kb Bijlagen)
16 D Aanbiedingsbrief (pdf 147 kb Bijlagen)
16 E 1e begrotingswijziging 2019 (pdf 1297 kb Bijlagen)
17

Rechtspositieregeling burgemeester en wethouders gemeente Asten 2019 + Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Asten 2019

Stukken
18

Sluiting

Stukken
Geluidsfragment Sluiting (mp3 195 kb Geluidsbestanden)