Vergadering

Gemeenteraad 25 juni 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening en trekken van het lot
Stukken
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 21 mei 2019
Stukken
02 A Concept besluitenlijst Raad 21-05-2019(pdf 53 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken en mededelingen
Stukken
03 A Concept besluitenlijst commissie Ruimte 11-06-2019(pdf 66 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 B Concept besluitenlijst commissie Burgers 12-06-2019(pdf 59 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 D Toezeggingen gemeenteraad(pdf 74 kb Bijlagen)
04Informatie groot burgerinitiatief Processiepark Ommel
Stukken
05Ontwerpbegroting 2020 & Meerjarenraming 2021 - 2023 GR Peelgemeenten
Stukken
06Aanpassen budget renovatie Jeugdgebouw
Stukken
07Vaststelling verzamelplan 'Asten Verzamelplan 2019-1'
Stukken
07 N Nota van zienswijzen(pdf 81 kb Bijlagen)
08Vaststellen startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven
Stukken
09Jaarrekening 2018 en concepten (gewijzigde) begroting 2019, begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 GR BLINK
Stukken
09 G Jaarstukken 2018 gewaarmerkt(pdf 4416 kb Bijlagen)
10Jaarstukken 2018 gemeente Asten
Stukken
10 A RV Jaarstukken 2019 gemeente Asten(pdf 109 kb Raadsvoorstel)
11Vaststellen Speelautomatenhal Asten 2019 en intrekken verordening Speelautomatenhallen 2003
Stukken
11 C Transponeringstabel(pdf 24 kb Bijlagen)
11 D Dekra Voorwaarden(pdf 3044 kb Bijlagen)
12Tussentijdse rapportage voorjaar 2019
Stukken
13Rapportage Informatiebeveiliging 2018
Stukken
13 F Assurance-rapport(pdf 287 kb Bijlagen)
14Beoordelen Ontwerpbegroting 2020 VRBZO
Stukken
14 B Brief aan VRBZO(pdf 29 kb Bijlagen)
14 C Ontwerpbegroting 2020 VRBZO(pdf 1403 kb Bijlagen)
15Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Asten 2019
Stukken
15 G Uitgaande brief BSOB(pdf 29 kb Bijlagen)
16Jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de BSOB
Stukken
16 B Ontwerpbegroting 2020(pdf 2488 kb Bijlagen)
16 C Jaarrekening 2018(pdf 6458 kb Bijlagen)
16 D Aanbiedingsbrief(pdf 147 kb Bijlagen)
16 E 1e begrotingswijziging 2019(pdf 1297 kb Bijlagen)
17Rechtspositieregeling burgemeester en wethouders gemeente Asten 2019 + Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Asten 2019
Stukken
18Sluiting
Stukken
Geluidsfragment Sluiting(mp3 195 kb Geluidsbestanden)