Vergadering

Gemeenteraad 22 oktober 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr. Onderwerp
00

Opening en trekken van het lot

01

Vaststellen agenda

Stukken
01 Agenda Raad 22-10-2019 (pdf 79 kb Agenda)
02

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 17 september 2019

Stukken
03

Ingekomen stukken en mededelingen

Stukken
03 A Concept besluitenlijst commissie Burgers 7-10-2019 (pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03 B Concept besluitenlijst commissie Ruimte 8-10-2019 (pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
04

Kredietaanvraag nieuw schoolgebouw Stichting Prodas, locatie Varendocnk

Stukken
05

Zienswijze (herziene) Ontwerpbegroting 2020 Senzer en Meerjarenraming 2021-2023

Stukken
06

Vaststelling bestemmingsplan Antoniusstraat Heusden

Stukken
07

Tussentijdse rapportage najaar 2019

Stukken
08

Project Waarderen op oppervlakte

Stukken
08 A RV Project Waarderen op oppervlakte (pdf 81 kb Raadsvoorstel)
09

Sluiting