Vergadering

Raadscommissie Algemene Zaken & Control 28 november 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober 2019
Stukken
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Presentatie Organisatieontwikkeling en Vitale Democratie (informerend)
05Vaststellen belastingverordeningen 2020 (adviserend)
Stukken
06Liquiditeitenplanning 2019-2023 (informerend)
Stukken
07Ontwerpbeleidsplan conform artikel 14 Wet Veiligheidsregio's (informerend)
Stukken
08Concept werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven (adviserend)
Stukken
08 d Concept-Werkprogramma 2020(pdf 356 kb Bijlagen)
09Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
10Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de ommissie
Stukken
11Rondvraag en sluiting