Vergadering

Raadscommissie Burgers 25 november 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
01Vaststellen agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 7 oktober 2019
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Burgers 7-10-2019(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken, gericht aan de raad
Stukken
04Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018
Stukken
05Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
06Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
bb Rapportage CEO Wmo 2018(pdf 168 kb Bijlagen)
bbb Tabellenboek CEO Wmo 2018(pdf 369 kb Bijlagen)
07Rondvraag en sluiting