Vergadering

Raadscommissie Ruimte 26 november 2019

Raadzaal
20.00 uur
Nr.Onderwerp
00Opening
01Vaststellen Agenda
Stukken
02Besluitenlijst van de vergadering van 8 oktober 2019
Stukken
Concept besluitenlijst commissie Ruimte 08-10-2019(pdf 61 kb Besluitenlijsten en verslagen)
03Ingekomen stukken gericht aan de raad
Stukken
04Verkeersluwe Markt (adviserend)
Stukken
04 a Commissievoorstel Verkeersluw Markt(pdf 104 kb Commissievoorstel)
04 c Notitie 'Verkeersluwe Markt'(pdf 1932 kb Bijlagen)
05Voorontwerp bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2-2--1" (opiniërend)
Stukken
05 b Regels(pdf 999 kb Bijlagen)
05 c Toelichting(pdf 4520 kb Bijlagen)
05 d Verbeeldingen(pdf 190 kb Bijlagen)
06Vaststellen beleidsplan openbare verlichting 2020 - 2025 (adviserend)
Stukken
07Stimuleringsregelingen afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken (adviserend)
Stukken
08Concept Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven (adviserend)
Stukken
08 d Concept-Werkprogramma 2020(pdf 356 kb Bijlagen)
09Informatief overleg met bestuurder over lopende belangrijke processen en projecten
10Stukken van het college van B&W ter kennisneming aan de commissie
Stukken
09 c Woningbouw Ommel(pdf 228 kb Bijlagen)
11Rondvraag en sluiting